در استعداد خود شک ندارم.

گاهی به دست هایم می نگرم و پیش خود فکر می کنم

 که می توانستم 
بهترین نوازنده شوم.  

یا  هر چیز خوب دیگر

ولی این دست ها چه کار مفیدی کردند؟

روی کاغذ پاره ها نوشتند ، دکمه های پیراهنم را بستند،

 قاشق را گرفتند. .
و سیفون دستشویی را می کشیدند....

این دست ها، من و افکارم را نابود نکردند.
..

20 اردیبهشت ماه 1392 آرشام ایرانی