عامه مردم در مورد همه چیز نظر میدهند.

و بیشتر در مورد آن چیز هایی ک نمی دانند..