با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم

نفسم را از رود سپید و آسمان خزر
و
خلیج همیشگی پارس میگیرم...

10 اردیبهشت ماه روز ملی خیلیج همیشه پارس گرامی باد...