اوقات تلخ تنهایی زمانی معنی پیدا می کند ،

 ک نا امیدانه و
بی هدف در کوچه پس کوچه های شهر

و  در امتداد شب پرسه بزنی ،

و مطمین باشی ک هیچکس  در خانه منتظرت نیست...

آرشام ایرانی

30 فروردین ماه  00:00