قبول کردن حرف نادرست و یا دروغی ک ریشه در افکار آدمی دارد

 بسیار راحت تر از


 حقیقتی می باشد ک  شخص تا ب حال آن را نشنیده باشد...


آرشام ایرانی... 26 فروردین ماه 1392