قبرستان ، هر آن چه ک تلخی و سکوت و غم دارد.

اما تمام حرفش این است

ک سخت نگیر ...دنیا ارزش هیچ ندارد...