در این روز ها در اطرافم ، و هر کجا پر شده

از خانه ها ی آهنی و سیمانی  و دل های سنگی ،پر شده از تلخی ، سیاهی ، بی تفاوتی

و هر روز انتظار دارم ک این مغزهای پوشالی و زنگ زده مرا بفهمند. 

دیدن گلی سرخ در صبح گاه روز بهاری زیباست ،

در صورتی ک آن گل مصنوعـی نباشد...آرشام ایرانی 15 فروردین ماه 1392  12:00