اگر میخواهی کسی را بشناسی 

به حرف هایی که درون اوست گوش بسپار.حرف های که گفتنش سخت است..

ناگفته ها دنیایی از حقیقت است...


آرشام ایرانی  12 فروردین ماه آریایی

00:02سیزده را همه عالم به در امروز از شهر

من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم....