25 سال گذشت...

این یعنی 229 ماه پر از تلخی وشیرینی
یعنی 1304 هفته کنار خانواده بودن...
یعنی 9131 روز کنار آمدن با همه کسانی که مثل تو نیستند..
25 سال گذشت ...یعنی نه آن روز ها برمیگردند نه تو آن آدم گذشته هستی...
25 سال خاطره ...همه کسانی که آمدندو رفتند...
پدر بزرگ ، عمو ، عمه همه آن هایی که این روزها جایشان حسابی خالیست...
25 سال خودم باشم و خودم....
25 سال تنهایی...سخت است هیچ کدام از مردم این سرزمین حرفت را نفهمند ، اما تو باید بفهمی...
25 سال گذشت ...چشمانم را به روی تلخی های گذشته می بندم و
رو ب سوی آینده ی روشن قدم بر میدارم...